Как Църквата може да се превърне в събрание на посланици на Божието Царство и да установи законност и ред в един необуздан свят?

От Самюъл Ривърс Младши до Тройния християнски алианс. 

Днес Църквата губи влияние в американската култура и апостолите, пророците и светиите трябва да направят нещо по въпроса. Време е да се предприемат действия и да се приготвим да излезем извън стените на своята нация, държава, щат или град и да служим на света. Защото тези, които чуят и откликнат, ще водят в света на бизнеса, ще съветват държавници по въпроси от външната политика, ще предупреждават световни лидери за съюзи и съглашения, ще атакуват и разобличават несправедливостта в днешното общество.

„Минете, минете през портите, разчистете пътя за хората; изравнете, изградете пътя, махнете камъните, издигнете стандарт за народите.“ Исая 62:10

Наше задължение като духовни водачи е да отхвърлим посредствеността, да последваме Божия призив и да изпълним мисията, която Той ни е възложил. Господ вдъхновява хора по целия свят да се стремят да станат много повече от това, което са мислили, че е възможно. Словото предоставя и множество исторически примери за това как Бог окуражава и вдъхновява хора да продължават напред.

„Ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си.” Битие 22:17

В Писанието и според историка Йосиф („За войната“, книга 5, том 3) „портите“ на града са били място за дейности от основно значение за устройството и здравословния климат на града и неговите жители. Естествено, тъй като са били най-добре охранявани, те лесно се превърнали в място за развитие на търговията и социалния живот. Портите били също мястото за публично раздаване на правосъдие, където царете и съдиите произнасяли своите решения при тяхното отваряне. Било голяма чест за един мъж да заема позиция в портите. Позициите на власт, установени в портата на града, били предшественици на различните власти в обществото днес: изпълнителна, законодателна и съдебна власт чрез решенията, взети от крале, владетели, посланици и пророци.

Минете, минете през портите

Богоугодното управление изисква правилни нагласи, подходи, методи и стратегии, които ще проникнат във всяка сфера на обществения живот и ще повлияят върху бъдещите поколения. Мъдростта в управлението започва с уважение и любов към ближния и поклонение, любов и почит към Бога с цялото ни сърце. Този тип нагласа е постановен от Господа и очертава правилния образ на вярващия, издигнат в позиция на власт.

„Почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте !” 1 Петрово 2:17

Като „естествен цар“ на земята, крайната цел на правителствата е да бъдат част от върховната власт и управление на Бога.

 • „Небесното Царство прилича на цар…“ Матей 22:2
 • „Небесното Царство“ – духовна власт; „цар“ – политическа власт
 • Самуил беше пророк, свещеник и съдия (1 Царе 3:1-21)
 • Самуил – „пророк и свещеник“ – духовна власт; Самуил – „съдия“ – политическа власт

Следователно Бог е Този, Който издига водач на народа по Своя воля, както в духовен, така и в политически аспект. Самуил управляваше както в естественото, така и в духовното измерение. Той държеше Израел под властта на Господа и в духовно подчинение към Бога като постанови Божия модел на правосъдие и не се поколеба да прилага мъдростта и Словото на Бога. Самуил също изпълняваше ефективно своята мисия чрез пророкуване на лично, колективно и териториално ниво, в постоянна молитва и жертвоприношения от името на Божия народ. Той постигна много и като обучаваше и наставляваше пророци, свещеници и царе, чрез своето свръхестествено служение като висш оракул на Бога и чрез служение в Господния дом.

Вярата в Бога и моралът са в основата на гражданските добродетели, нужни за оцеляването и просперитета на страната ни.

„От всички личностни качества и навици, водещи до политически просперитет, религията и моралът са неотменима част. Човек, който се старае да срине тези устои, напразно се старае да бъде признат за патриот.” Джордж Вашингтон, Прощално послание (1796г.)

„Ние нямаме такова правителство, което да притежава сила и власт да се справи с проблемите на обществото, ако не е обуздавано от морала и религията… Нашата Конституция е само за морален и религиозен народ и е напълно неподходяща за управление на всеки друг народ.“ Джон Адамс, Послание към американските военни сили (1798г.)

„Търсех причината за величието и гения на Америка. Едва когато влязох в американските църкви и видях на амвоните огъня на праведността, разкрих тайната на гения и мощта на страната. Америка е велика, защото е добра. Ако Америка някога престане да бъде добра, тя ще престане да бъде велика.“ Алексис дьо Токвил, „Демокрация в Америка“ (1835г.)

Августин, от друга страна, пише „Божият град“, където дискутира идеята, че Божият град (Божието Царство) превъзхожда Човешкия град (Рим) и не е зависим от него. И въпреки това, мирът на (жителите на) Небесния град е в пряка връзка с хармонията на земния град.

„Земният град, който не живее чрез вяра, търси земен мир и краят, който може да предложи в условията на съгласувано гражданско подчинение и управление, е комбинация от желанието и решенията на хората да постигнат това, което е полезно за този живот. Небесният град, или по-скоро онази част от него, която обитава на земята и живее чрез вяра, използва този мир, само защото трябва, докато тленното, което го налага, не загине.” Августин, „Божият град“, 17 глава, 3

Разчистете пътя за хората

Задължително е да редефинираме позициите си и не само „да опазим, докато дойде Той” (Лука 19:13), но също да станем лидери и велики хора в управлението на своята страна.

„Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. И повика десетима от слугите си и им даде десет таланта. И им каза: „Търгувайте с това, докато се върна.“ Лука 19:12-13

В исторически план апостолите и пророците са хора с призив, които заемат уникално място в световната история. Те са велики хора със смели души – пример за правилни религиозни убеждения и праведно поведение. Апостолите и пророците са мъже и жени с изключителен характер, велики умове, с чувство за отговорност и членове на групи, посветени на изучаване и обучение.

В миналото апостолите и пророците, известни със своята мъдрост, редовно заемали позиции, от които да могат да говорят от Името на Бога – да дават послания от Неговия ум, сърце, емоции и воля, разкривани чрез Святия Дух. Тези божествени послания били прогласявани в Църквата, в дадени области и в цели нации, както и споделяни с отделни хора, духовни водачи, обществени и политически лидери. Целта на тези послания, прогласявани от оракулите на Бога, била да осигурят духовно прозрение и правилен Божествен ред, и следователно успех, в техните конкретни сфери на влияние, задължения и отговорности.

Дойде времето да положим усилия и да постигнем такова ниво на ефективност и продуктивност в обществото като не позволяваме на нищо да ни обърква или да препятства напредъка ни.

 • „…от исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израел…“ 1 Летописи 12:32
 • Когато праведните са поставени в позиции на власт, ще видим Църквата да се изстрелва в по-високи нива на успех в обществото – плановете и кроежите на чужди врагове ще бъдат изобличавани, състоянието на нашия народ и щат ще бъде известно на Църквата. (4 Царе 6 глава)
 • „Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: Пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там.” 4 Царе 6:9

Дори и днес има апостоли и пророци, които чуват призива и той е причината да бъдем водачи в царствата на този свят като разкриваме за тях Божията мъдрост чрез уникалните си дарби, помазание и разбиране на Словото.

Ще отнеме време да се възстанови ролята на светиите в държавното управление. На първо място трябва да се обнови начина на мислене на лидерите и членовете на църквите и да се освободят от остарели и криворазбрани закони (например за разделението на Църквата и държавата). След това с нов кураж ще могат да навлязат в изпълнителната, законодателната и съдебната власт на нашата страна.

Изравнете, изградете пътя

По-долу са посочени библейски примери за основни принципи и богоизбрани водачи в държавното управление. Първо и преди всичко, Господ създава и оповестява законите:

 • Господ е наш законодател (Исая 33:22)
 • Има само Един законодател (Яков 4:12)
 • Отговорност на Неговата Църква е да пише закони и да назначава съдии и изпълнителна власт във всички градове (Второзаконие 16:18)
 • Когато праведните са на власт, има радост в града (Притчи 29:2)
 • Ще завладеем портите на враговете си (Битие 22:17)
 • Ще завладеем портите на тези, които ни мразят (Битие 24:60)
 • Йосиф беше поставен управник над цялата Египетска земя (Битие 41:37-44)
 • Девора бе назначена за съдия (Съдии 4 глава)
 • Даниил стана управител на цялата Вавилонска земя (Даниил 2:46-49)
 • Всички власти са установени от Бога (Римляни 13:1-5)
 • Отредено ни е да водим, управляваме и създаваме закони в присъствието на враговете си. (Псалом 110:1-3)

Основното, най-разрушително, но широко разпространено схващане, препятстващо всеки светия да не заема управленски позиции на власт, е вярването, че проповедник на Евангелието не трябва да играе роля в политиката. Тази ограничаваща идея, вкоренена в църковния ум, е спъвала развитието на мисията на апостолите, пророците и светиите повече от всяка друга. Това погрешно вярване е просто упорит страх, хванал човека в капана на остарял модел на мислене. Отричането на призванието на апостоли и пророци да бъдат царе, световни лидери и главнокомандващи съсипва напредъка на Тялото Христово в мисията му да разширява властта и влиянието на Царството.

Щом излезем от този стар модел на ограничено мислене, ще можем да преживеем и покажем мащабите на Божията цел и видение за нашия свят. Черпейки от Неговата сила, власт, дълбока мъдрост и интелект, ще предадем Неговите откровения на хората, занимаващи се със светски дела.

Пророците и апостолите работеха с прецизен фокус, точност и почтеност. Сега е времето светиите да предприемат стъпки към разгръщането на пълния си потенциал, докато живеят, водени от Светия Дух, изпълнени с Божествено откровение и знание, и докато растат в разбиране и мъдрост и влияят в света.

Цялата земя очаква проявлението на светиите и Господ ни нарежда да воюваме и да превземем всички царства под небето, да упражняваме Неговата воля, да прилагаме управленски принципи и да установяваме ценности на земята, докато всички царства Му се подчинят.

Даниил, Ананий, Мисаил и Азарий бяха десеторно по-добри в разрешаването на всеки проблем, за който царят се допитваше до тях, от всички свещеници и медиуми в царството. (Даниил 1:20)

Разчистете камъните

Нужна е лична трансформация

 • Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше превъзходен дух (Даниил 6:3)
 • Бъдете силни заради хората и града (1 Летописи 19:12-13)
 • Освободете се от самоограничаващи убеждения, които ви дърпат назад. Идентифицирайте и премахнете отрицателните емоции и грешните учения. Изяснете си кои сте и защо сте тук. Отключете силата на духовните си дарби и се научете как да освобождавате помазанието.
 • Преодолейте всяка атака, доминирайте над злото, върнете си помазанието и приемете предаване на духовни дарби от Христос, Спасителя и Царя. (Лука 4:14,18-19,21)
 • Излезте извън стените на Църквата. Бъдете пълно проявление на Божията слава с ясно библейско познание за важната ни роля в света.
 • Господ търси онези, които да може усърдно да подкрепи (2 Летописи 16:9)

Издигнете стандарт за народите

За да бъде Църквата адекватна, трябва да направи скок на вяра (с разбиране) и да започне да търси позиции в централите на властта. По този начин градим защитни стени на надежда, които хората от света да видят – като решаваме проблеми и преодоляваме конфликти и препятствия, бързо водим своя народ към по-велики победи с просветление, прозрение и мъдрост от Бога. (Даниил 5:10-12)

Даниил имаше превъзходен дух на знание, прозрение и умение да тълкува сънища. Той обясняваше загадки и решаваше трудни проблеми. Никой в нищо не можеше да обвини Даниил, що се отнася до държавни дела. Не можеха да намерят никакви доказателства за корупция или небрежност. Нищо не можеше да го обърка. Обичаите и културата на деня не можаха да осквернят и покварят Даниил. (Даниил 5 и 6 глава).

Световните лидери трябва да видят Църквата с изключителен дух, притежаваща проникновеност, интелигентност, мъдрост и възприемчивост, умение да тълкува сънища, да разплита загадки и да решава проблеми. Царят на Вавилон каза на Даниил:

„Наистина вашият Бог е Бог… тъй като ти можа да откриеш тази тайна.” (Даниил 2:14-48)

Пред нас стои задачата да научим Църквата колко важно е да се обучат светиите да служат в позиция на власт чрез разбиране на библейските принципи, засягащи ролята ни в държавното управление. В библейските текстове са записани позиции на държавна власт, многократно заемани от праведни вярващи. Тези примери би трябвало да са общоприети и да имаме реалистични очаквания за свят живот, докато служим на обществото, заемайки държавни постове.

Общият елемент във всички примери за власт и управление в Библията е живот в смирение и подчинение на Божието Слово. Светия с власт и влияние, чийто живот е движен от Светия Дух и изпълнен с Неговата сила, има всичко необходимо да извършва свръхестествени действия и да показва истините на Царството. Когато това измерение на Божествена реалност бъде прието и постигнато, нищо няма да може да попречи на подготвено Тяло от вярващи да управляват, създават закони и показват Божията справедливост в този свят.

Очакването на резултата от трансформацията, на индивидуално и колективно ниво, ще изисква сериозно посвещение и ангажимент: ускорено изучаване и учене, придобиване на знания и опит чрез менторство и бащинство. Тези преднамерени стъпки ще дадат на вярващите знанието, проникновението и мъдростта драстично да подобрят своя живот по морален начин, за да са готови да водят, управляват, изработват закони и да отсъждат справедливо.

Процесът на пробив започва чрез разбиране, прилагане и правилно разпознаване на принципите на Царството. Вярващите ще чувстват сигурност под управлението на апостоли, пророци, богоизбрани съдии и служители във всяка сфера на управление, които служат с правилна преценка, не отказват правосъдие, не показват пристрастие и не приемат подкупи (3 Царе 22:10; Второзаконие 16:18,19; Притчи 29:2)

Дължим повече на света… интелигентна среща с Господ! 

Бог ни е дал кураж, здрав разум и сила да бъдем завоеватели. Дал ни е умението да посрещаме и разрешаваме конфликти в света, така както ни е подготвил да показваме мъдрост, знание и проницателност или да извършваме чудеса, да изцеляваме болните и да укрепваме вярата на слабите.

„Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благославят всички земни племена.“ Деяния 3:25

Като светии ние сме предизвикани да благословим нациите по света със своите законно придобити знания и опит, водейки семейства към святост, просперитет, успех и пробив в обществото, бизнеса и политиката.

Време е светиите да скочат в дълбокото, да поемат рискове и да предизвикат себе си. Трябва да се доверим на Бога да ни даде дързост и сила да изпълним Неговите планове като светии на земята. Той ни е дал инстинкти, вродени таланти и помазания, които ни приканват да ги използваме!

Исус не зависеше от човешки разсъждения.

„Аз не мога да върша нищо от Себе Си.“ Йоан 5:30

Посветени на Бога и на пътищата на праведността, мъжете и жените в Библията използваха личното си взаимоотношение с Бога и Словото Му, за да ръководят решенията на царе и нации. Задължение на апостолите и пророците е да свържат Църквата и политиката и да пренапишат твърденията на философските школи за разделение между Църква и държава. Тогава ще може да бъдем издигнати на лидерски постове в правителството, министерствата, образователните институции, медиите, изкуството, развлекателната индустрия и бизнеса. Ще вършим подвизи, зависейки единствено от Бог Отец.

Минете през портите! Хайде да минем през портите!!!

Самюъл Ривърс Младши е член на борда на Тройния християнски алианс. Той е ръкоположен служител, мотивационен лектор, преподавател, републикански бич-член на Камарата на представителите на Южна Каролина, 15 район, Окръг Бъркли и Чарлстън. Можете да научите повече за работата му в Камарата на представителите в Южна Каролина на уеб сайта www.samuelriversjr.com и повече за служението му на www.thevoiceofthelordintl.com