Кой е Исус (част втора)

В първата част на това поучение говорихме за това кой българите казват, че е Исус днес. Споделих с вас мненията на хора, които познавайки своите приятели, роднини, колеги, съседи, написаха накратко какво според тях хората днес мислят за Исус. Това бяха отговори, базирани на онова, което хора като вас, живеещи сред други, казват, че се говори за Исус, начинът, по който се възприема Исус в нашата култура. Говорихме за това, че е изключително важно тези, които се наричат вярващи и последователи на Исус, тяхното мислене за Него да не е като мисленето на популярната култура. Вярващите трябва да имат вярвания за Господ, основани на Библията и на евангелията.

Нека да погледнем два стиха в Новия Завет, които са интересни. Единият е в Посланието към Галатяни, в което апостол Павел казва, че хората, които говорят друго благовестие, са хора които смущават и изопачават истината. Това е в Галатяни 1/6 стих:
Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие
Апостол Павел пише към вярващи, притеснен от това, че те са изоставили нещо, което им е било предадено първоначално и сега преминават към друго благовестие, тоест започва да вярват различни учения, които той нарича друго благовестие.
Правилният термин за този израз, който използва гръцкият език в Новия Завет, е нещо от друг вид. Апостол Павел казва – което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

Значи е възможно да има хора, които изкривяват истината. Апостол Павел се намесва и казва, че не може да позволи това.
Другият стих е във Второ Коринтяни 11/4 стих. Там Павел отново се възмущава и казва:
Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, който не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.
С други думи, напълно възможно е да има друго, изкривено Евангелие, друго благовестие или друг Исус. Затова е важно, като казваме коя е истината за Исус, да разберем, че има различни идеи за това кой е Той. И последствията са сериозни.

В Посланието към галатяни Павел се обръща по изключително сериозен начини към вярващите, като казва: „Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте от нас, нека бъде проклет.“
Думата е анатема, това е сериозно осъждане и отхвърляне на всякаква друга идея и версия. Апостолът е изключително специфичен и нетолерантен към другите идеи. Той е много конкретен и казва:
Само това, което сме ви предали, дръжте, всичко друго и всеки друг, който ви предава нещо различно от това, нека бъде анатема.
Това е форма на отхвърляне, такъв човек е осъден и отхвърлен. Терминът се използва от православната църква – анатемосване.
Това е висша форма на отхвърляне, някой, който е анатемосан, не получава изкупление. В православния свят идеята за анатемосване е базирана на разбирането на православната църква за Евангелието и затова Кой е Исус.
Тази идея за анатемосването през вековете е била изопачена и се е използвала по погрешен начин.

Обръщам внимание на факта, че сам апостол Павел направи нещо такова. Тоест идеята за анатемосването не е светска и не е измислена от православната църква. Разпространяването на изкривени идеи за това Кой е Исус, разпространяването на така нареченото друго благовестие, което не е базирано в традицията на апостолите, подлежи на анатемосване.

Нека видим сега Матей 16 глава, където Исус се обръща към учениците и им задава следния въпрос:
Според както казват хората, Човешкият Син Кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Еремия, или един от пророците.
Защо хората по времето на Исус са казвали тези неща? Защото евреите са вярвали във възкресението на мъртвите. И дори до днес, ако отидете на Елеонския хълм, хълмът на маслините, ще видите гробище, в което са най-скъпите гробове, защото евреите вярват, че при завръщането на Месия, праведните ще възкръснат и тези хора ще бъдат първите, които ще възкръснат. Това вярване е изключително дълбоко вкоренено в юдаизма.
Според както казват, продължава евангелистът, в пасажа, който разглеждаме, Кой Съм Аз?
И днес Исус задава същия въпрос на хората, които вярват в Него.  

Това поучение е насочена конкретно към хора, които твърдят, че са Негови ученици. Пoнеже ние, които твърдим това, би трябвало да имаме разбиране за Него, което е различно от идеите на масите, но дали е правилното разбиране, това е друг въпрос. 

Нека видим какъв беше отговорът: 
Симон Петър  се обръща и казва – Ти Си Христос и българският превод отваря скоба и казва – тоест Месия, Помазаникът, Син на Живия Бог. Това е отговорът на Петър. Исус в отговор му каза: Благословен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това.
Не е  човек, не е твоят собствен ум, който ти е разкрил тази истина, но Отец Ми, Който е на небесата.
С други думи отговорът на Петър е правилният отговор Ти Си Христос Месия, Ти Си Христос, Син на Живия Бог.

Какво означава Христос, според повечето българи?
Ето част от отговорите ви: не съм сигурна, че хората правят разлика между Исус и Христос.
Друг отговор: второто име на Исус, нещо като презиме, или фамилия. Втората част от името на Исус. Някой, Който уж е възкръснал. Означава Спасител, но се свързва само с църковни и религиозни разбирания.
Другото име на Исус. Друг отговор: Христос е човекът от фразата: Христос възкресе, по Великден, но без да го вярват.
Друг отговор: фамилията на Исус, второто име на Исус.
Виждате, че нашият народ не е наясно с идеята за това какво означава Исус и какво значи Помазаник.

Симон Петър отговаря Ти Си Христос.
Българският превод на Библията използва транслитерация. Това означава не превод, а пренос, чуждо изписване на някакъв термин с български думи. Тоест няма реален превод. Българската дума Христос не се превежда, това е транслитерация на гръцкия термин в Писанията. Преводачът на българската Библия отваря скоба и записва -тоест Месия, Помазаник. Преводачите знаят, че думата Христос не означава нищо в ума на повечето българи и правят опит с други думи да преведат смисъла на думата Христос. Терминът Христос, използван Писанията, не съществува в българския език.

Оригиналната дума е на иврит, а не на гръцки. Иначе казано, това, което ние като българи чуваме, Христос, е транслитерация на някаква дума от гръцки, която нищо не означава. А гръцкият термин е измислена дума, за да се преведе едва ли не оригиналният термин, който е Машиях.

Какво означава Христос, тоест Месия, Помазаник? Изключително важно е за нас да си зададем този въпрос. Важно е да знаем какво означава този термин.
Аз съм вярващ в Исус от близо 30 години и през цялото това време търся, изпитвам, задавам въпроси. В моето изследване на тази тема стигнах до следното заключение:

Първо – този конкретен момент в Евангелието от Матей е много важен. Това е един от първите пасажи в евангелията, с които се запознах от самото начало на своята вяра. Евангелието от Матей ме привлече най-много, най-много съм го чел и изучавал, но този конкретен момент е може би най-важният, заеднос родословието на Исус. Има такава магнетична сила, когато Самият Той се обръща към своите вярващи и казва: А вие Кой казвате, че Съм?

В целия този диалог има нещо много драматично и изключително важно. И само ум, който не е буден духовно, може да го пропусне.
Това е един от най-ключовите моменти в Писанията. Библията започва с въпрос. Историята на взаимоотношенията между Бог и човек започва с въпрос. В Битие трета глава, след падението, първото нещо, което Бог казва на човека е въпросът Къде си?

Когато Бог задава въпрос, Той го задава не защото не знае отговора, а за да ни накара ние самите да се изправим лице в лице със собствената си отговорност. Той иска да поемем отговорност. И ние трябва да си зададем същия въпрос, да дойдем до място на осъзнаване. Бог искаше Адам и Ева да осъзнаят нещо, те трябваше да осъзнаят къде се намират и какво е тяхното състояние, да приемат истината за това какво са направили. И след това да признаят, че са сгрешили. Въпросът Къде си е от изключителна важност.

Другият въпрос – Кой вие казвате че Съм е също ключово важен.
Неяснотата относно това Кой е Той наистина води до поредица от ужасни последствия. Хора, които не са наясно с това, вярват грешните неща за Него и говорят неправилно относно Него. Целият ни живот на земята може да бъде прекаран под сянката на невежество и на грешната идея за това кой е Исус.
Ако вярваш, че Той наистина е Бог, ако вярваш, че наистина е Божият Син, но въпреки това не си напълно наясно кой е Той, тогава целият ти живот може да бъде пропилян и объркан.

Духовното състояние на нашия народ е такова, че може да бъде описано наистина като окаяно. И аз искам да поема своята отговорност – първо към хората, които са ми поверени, а после имам желание и максимален брой други хора да чуят тези поучения.

Нека да си зададем въпроса – наистина ли сме наясно с това кой е Той? Защото от моя гледна точка, ние не сме наясно какво означава Христос и защо е тази драма около последното име на Божия Син. Защо преводачът използва термин, който няма нищо общо с оригинала? До нас не е достигнал оригинал от Новия завет, има хиляди фрагменти от негови копия, но оригинален текст няма, тоест това, на което разчитаме, са многото копия на гръцки език.
Гръцкият е бил тогавашния универсален език на Римската империя, дори евреи, които са живеели извън Израел и са били част от диаспората по онова време, не са говорили на иврит, комуникирали са основно на гръцки.

Какво означава обаче тази дума Христос? Думата  сама по себе си нищо не означава, тя е опит за превод на еврейския термин Машиах. Българската дума Месия е превод на еврейския термин Машиах, но какво означава Машиах за евреите.
Тора е дадена от Моисей 1450 година, тоест 15 века преди идването на Исус. 15 века, от които 1000 години, цял един Милениум, е времето от Моисей до пророк Малахия. Това са 1000 години, през които се дава първо Тора, след това пророците. 1000 години на очакване, 1000 години евреите чуват от Бог за Машиах. Моисей казва: След Мен ще дойде пророк.
Това е нашият термин,  за 1000 години Моисей и пророците говорят за това, че един ден ще дойде Един. И Той става известен като хамашиах.

Други хора също са известни като помазаници, защото помазанието означава Божествено излъчване. Има цяло един ритуал,  който евреите са практикували в ония дни, когато е съществувал храмът. Имало жертвоприношение. Изборът на нов пророк е бил свързан с изливането на масло за помазание. Пророкът, който Бог избира, е бил помазван, върху него е изливано масло, също и върху царя. Оттам идва и терминът помазание, помазание означава Божествен избор, някой, който е избран от Бог, не от човеците.

И това е именно смисълът на думата помазаник. избранникът на Бог. За 1000 години евреите вярват това, че ще се появи обещаната фигура, която ще дойде след Моисей, пророк като Моисей. Моисей казва едно нещо, след това имаме други пророци, които продължават да дават отделни фрагменти, той ще дойде и ще язди на осел, ще бъде роден от девица, всички тези пророчества, събрани заедно, започват да оформят еврейската идея за хамашиах.

И тази личност, Хамашиах, ще дойде и ще възстанови Израел, ще донесе Божието управление и царство на целия свят. Така че еврейската идея за Месия е изключително ясно дефинирана и разбрана. Това не е формула. евреите имат много конкретно разбиране за Машиах. Той е еди какво си, а не другото, той е син на Давид, роден от девица, Той ще бъде извикан от Египет. Ще бъде от Витлеем и така нататък, с други думи, имаме ред пророчества, които сочат към Машиах.
Ето един друг стих, който е много важен. Апостол Павел в Послание към римляните казва следното: Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.

Някои преводи на английски  казват, че Христос е приключването на Закона, за да се оправдае целта. Христос изпълнява целта на Закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Машиях е целият смисъл на Тора
С други думи целта на Тора е самият Машиах, Тора бива дадена, за да може да ни предаде моралното учение на Мойсей и за да подготви идването на Месия. Повечето българи не са наясно с това кой е Моисей. Какво означава Тора? Какво означава Машиях? Те не разбират нито едното, нито другото, нито третото. Българите нямат никакво разбиране, че тоя евреин, Йешуа, е дошъл с убеждението, че Той е еврейският Машиах, обещанието.

За 1000 години е било пророкувано Неговото идване, Неговите апостоли са вярвали всъщност, че Той е изпълнението на пророчества за 1000 години.
И така за евреите Машиях е едно нещо, а за неевреите, които не разбират Моисей и пророците, друго, те не го разбират.
По този начин е била създадена една нова религия, така християнството през вековете е скъсало връзката си с корена. Затова християните днес използват термини, които не означават нищо, използват термина Исус и смятат, че това е правилно. Използват думата Христос, но нямат никакво понятие какво означава Христос.
Нямат представа кой въобще е бил обещаният Месия, какво представлява Той.
Първо трябва ние самите да се образоваме и да си разясним тези неща, за да можем да бъдем наясно. И след това вече да можем да предадем истината на останалите хора.

С това поучение ние просто осветляваме нивото на невежество и неразбиране при българите.
Нека дадем на нашия народ едно Евангелие, което не е друго евангелие, един Исус, Който не е друг Исус. Призвани сме да дадем н народа си Избранника на Бога, Машиах. Да им обясним Кой е Той.
Тогава може би ще сме си свършили работата и ще сме по-близо до изпълнението на това голямо поръчение което сам Исус ни даде, именно:
Да просветим останалия свят относно това кой е Той и какво е Неговото учение

Видеото от поучението тук: