Реабилитация на интелигентността и интелигенцията в България и в общността ни

(резюме на тема 2 от поредицата „Беседи за мислещи хора”)

 I. Същност, исторически преглед, днешно състояние и цел

  1. ИнтелигентностПотенциалната (вродена) способност на даден съзнателен индивид да прави изводи (умозаключения) върху дадена информация. Степента на интелигентност не зависи от количеството информация (знания и опит), натрупана от индивида. Умствена развитост, подготвеност към разбиране на теоретичните въпроси, към усвояване на научните познания; културност.
  2. Исторически преглед – философско начало (наука/енциклопедичност и духовност, свързани в едно цяло); в Библията (всички библейски герои са били мъдри и високообразовани: Йосиф, Мойсей, Соломон, Данаил, Исус Христос, а-л Павел, Лука и др.); на световно ниво (Реформация, Мартин Лутер, разделяне на науката от религията, Dr. Peck “The Road Less Travelled” 2);

– В Българската история – владетелите в Първо и Второ Български Царства са били най-просветените (Симеон, Асен и Петър, Калоян, Иван Асен II и др.). При османското владичество – духовна тъмнина (с просветления по манастири и/или зад граница); след 1878 г. – отново просветени и високообразовани хора управляват, до 1944 г. Следва период на тотален физически геноцид, прогонване и преследване на интелигенцията. След 1989 г. – планирано прогонване и подтискане на интелигенцията; създаване на атмосфера на НЕкултивиране (абортиране) на образованите хора. Резултат – управление на простотията на най-високи нива, с проникване във всички слоеве на народа, вкл. християнски среди. В християнските общности (и в Прелом в частност) – от 1990 г. до скоро подтискане и отхвърляне на самостоятелно мислене с цел „да вярваме и да се покоряваме, а не да мислим”. Развиване на плосък, клиширан език.

В образователната система в България – „зубрене” (заучаване на факти, много често неверни исторически), за сметка на логическо и одухотворено мислене.

Нашата Цел: създаване на среда/атмосфера за развитие на духовно мъдри, търсещи, четящи личности, „убедени в своя си ум” (апостол Павел). Да има възможност за интелигентно израстване на хората в общността и да бъдат привлечени хора от всички прослойки на обществото, включително интелигентни такива.

II. Божествен произход и идентичност; спектър на интелигентността

Интелигентността и умът имат Божествен произход, неделими от Божиите измерения, съставляващи цялостност; създадени и съсъществуващи в една едновременно вечна и развиваща се реалност.

  1. Спектър на интелигентността:

– Парадоксална природа – от една страна се осъществява процес на непрестанно обновяване на ума на духовния човек (Римл. 12:2); от друга страна ние ВЕЧЕ „имаме ума на Христа” (1 Кор. 2:16).

Интелигентността е свързана с естественото здравословно отношение на любознателност и любопитство към живота. Апатията е една от най-очебийните особености на психично болните хора, дори такива в ремисия. Отказът от развитие и промяна на ума води до мозъчни болести – деменция, Алцхаймер и др. („The Road Less Travelled” 2, Dr. Morgan Scott Peck).

  • Емоционална интелигентност – свързана е със самоосъзнатостта, саморегулацията, мотивацията, склонността към емпатия, както и със социалните умения на личността. Тя се развива целенасочено, физически взаимозависима с функцията на префронталния кортекс в мозъка. Здравият разум (себевладението) са белег за одухотвореността на личността (2 Тим. 1:7).
  • Интуитивна, неподправена мъдрост/интелигентност – директна свързаност на човека със Святия Божи Дух!
  • Детска мъдрост – „да станем като децата”; Псалм 131 – детето в нас; не само да поучаваме децата си/следващите поколения, но да ги уважаваме и да се вслушваме в тях.
  • Вътрешна мъдрост, скрита и действаща в клетките ни – осъществяване на жизнени процеси без нашето съзнателно участие и контрол.
  1. Произход на мисълта. Какво е мисъл?

Логическа връзка: Мисъл – Смисъл – смислен човек

Кой човек е смислен? (Марко 5:15, Лука 8:35): здравият, свободният, смиреният …

 

Алберт Айнщайн, избрани цитати:

„Мерилото за интелекта е умението да се променяш.”

„Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че чудеса не съществуват. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.”

„Интуитивният ум е свещен дар, а рационалният ум е верен слуга. Ние създадохме общество, което почита слугата, а забравя за свещения дар.”

„Не можем да решим проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създали.”

„Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности.”

 

Въпроси за размисъл и обратна връзка:

– Преди 500 години, по време на Реформацията, е започнало печатането на библии на говорими (различни от латински) езици в Европа, при което поради нарастване достъпа до Божието слово, настава истински бум в развитието на човешката мисъл и самосъзнание. Смятате ли, че днес е възможен подобен „скок“?

– Ако да, според Вас каква промяна/ откритие са необходими, за да може човечеството (или поне по-будната част от него) да се «просветли»?

– Как бихте подходили, ако става дума за малка общност – вашето семейство и приятели например?

 

автор: Боряна Коцева