Харта

Харта на Християнски Център Прелом*

Кои сме ние, в какво вярваме и как сме организирани като общество

 1. Ние сме духовно Тяло, съставено от хора, преживели спасителната благодат на Бога. [>>>]
 2. Ние сме поверили спасението на своята душа на Бого-Човека Исус Христос от Назарет, Който предаде Себе Си за греха на света и възкръсна от мъртвите на третия ден – на Месията, обещан на Израел, и на света от Бога на Авраам, Исак и Яков. [>>>]
 3. Ние сме преминали от тъмнината в светлината и го разпознаваме по това, че сега имаме в себе си Божията любов към човечеството. Получили сме тази любов от Бога и сега и ние можем да обичаме своите ближни по начина, по който сме обичани – безрезервно и безусловно, чрез силата на прошката и чрез Неговата благодат, която действа в нас. (1 Послание на Йоан 3:14) [>>>]
 4. Ние признаваме Голямата Заповед в Божия закон – Тората, така, както Исус я поучаваше: да обикнеш Бога с цялото си сърце, ум и душа и да обичаш ближния си, както себе си. (Евангелие от Матей 22:35-39) [>>>]
 5. Ние сме и се стремим да бъдем едно и постоянно свързани с Господа чрез Святия Дух, което е тайнството на вярата. (1 Послание към Коринтяните 6:17) [>>>]
 6. Това, което ни прави част от Тялото, е да бъдем едно с Него чрез Святия Дух и да приемем своето място в Неговото Тяло чрез общение с останалите. (1 Послание към Коринтяните 12:18) [>>>]
 7. Тялото Христово е съставено от онези, които са преминали от тъмнината в светлината и които са се покорили на господството на Исус Христос. (Послание към Римляните 8:14) [>>>]
 8. Ние вярваме, че първостепенното и най-важно призвание за нас е да служим на Бога като Го търсим и служим на своите семейства, на Тялото Христово и на света. Ние разбираме, че е лична отговорност на всеки вярващ да израства в духовно знание и разбиране както на Свещените Писания, така и на Божието действие през човешката история досега. [>>>]
 9. Ние вярваме, че Тялото Христово е вселенска общност, съставена от хора от всяка раса, етнос, пол, възраст и култура. [>>>]
 10. Ние сме призвани да бъдем апостолски център, който да помага на хората да израстват в познанието на Бога в нашия град и страна, както и по целия свят, където Господ ни призове. [>>>]
 11. Ние сме призвани да бъдем Дом на молитва за нациите, да действаме със Святия Дух за напредване на Божието Царство чрез ходатайстваща молитва. [>>>]
 12. Ние сме призвани да бъдем образователен център, както и да служим на обществото чрез различни инициативи, включително граждански, основани на нашите християнски убеждения. [>>>]
 13. Ние разпознаваме фундаменталната важност на Израел, еврейския народ и Божествения закон в Тората за Християнството като цяло, както и за нашето духовно Тяло и нашия народ. Ние сме се посветили на възстановяването на староеврейските корени на нашата вяра и на запазването и възстановяването на юдейско-християнската цивилизация. [>>>]
 14. Ние признаваме историческата значимост на християнството и на българската Православна традиция за оцеляването и опазването на нашата нация.[>>>]
 15. Ние вярваме, че Тялото Христово е призвано да бъде духовно семейство, изградено по модела на естественото семейство и патриархалната юдейска традиция от Стария и Новия Завет. Ние вярваме, че Христос е Глава на мъжа, както и че всеки мъж е глава на своята възлюбена съпруга. Това е израз на Божествен ред, грижа, отговорност и любов, осъществени чрез това да си служим един на друг в дух на смирение. Ние вярваме, че децата са благословение от Господа и възпитаването на богоугодно потомство е от първостепенна важност за нас като християни и като мъже и жени. (Битие 18:19)[>>>]
 16. Ние вярваме, че местното събрание (църква) е израз на Тялото Христово и универсалната (световната) Еклесия, която Исус дойде да установи и изгради на земята. (Матей 16:18)[>>>]
 17. Ние вярваме, че Исус като Глава на Своето Тяло, Еклесията, е Този, Който избира и изпраща със Своята благодат хора, мъже и жени, да прогласяват Неговото Царство, както и да основават и изграждат християнски общности, посветени на това да правят ученици във всички народи. (Посланието към Ефесяните 2:20, 4:11) [>>>]
 18. Ние вярваме във възстановяването на служението и позицията на апостола и пророка, в допълнение към традиционно признатите служения и позиции на учителя, евангелизатора и пастора. [>>>]
 19. Ние вярваме, че Божественият ред в Тялото Христово започва първо и предимствено с признаването на служението и позицията на апостола по принцип, и на апостолата (служението, мисията и позицията на конкретен апостол). (1 Послание към Коринтяните 12:27-30)
 20. Ние приемаме и се доверяваме на Бога за Неговото снабдяване с лидери: 1) по отношение на основаващ апостол и духовна власт и 2) по отношение на всички други служители, които Той изпраща и установява в това Тяло.
 21. Ние вярваме, че всички вярващи са призвани и са получили благодат от Бога да служат по своя уникален начин, на специфични места и на конкретни хора. Служението на местното Тяло е предназначено да помогне на всеки вярващ да порасне в познанието на Бога, да достигне до място на познаване на самия себе си и на това кой е той/тя в Христос, както и да познава личните си дарби, таланти и способности. Ние помагаме и служим един на друг да се усъвършенстваме и да постигнем най-доброто, на което сме способни.
 22. Ние вярваме, че сме призвани да бъдем Център за изцеление на цялостния човек – в дух, душа и тяло, чрез разпространение на знание за Божествено здраве, както и чрез организиране на курсове, служения и събития за изцеление и освобождение.
 23. Ние сме призвани да бъдем в единство с вярващите, които познават Господа и са едно с Него, независимо от тяхната специфична религиозна принадлежност или пълната липса на такава. Ние отхвърляме всяка форма на фанатизъм и сектантство, независимо дали са Протестантски, Католически или Източно-Православни. Ние сме, преди всичко и най-вече, деца на Бога и християни. Ние отричаме фалшивите религиозни системи, които се опитват да контролират и да налагат диктат върху Тялото Христово, като с това ограничават или напълно лишават хората от свободата, която имаме в Христос.
 24. Ние отхвърляме всяка форма на диктат, деспотизъм и държавна власт, които поставят човека или човешките институции над Бога.
 25. Ние вярваме в святостта на човешкия живот и в правото на живот на неродените деца, както и в правото на всеки вече роден да защити себе си и своето семейство въз основа на естествените закони и Конституцията.
 26. Ние се стремим да бъдем на разположение за нашите ближни, независимо дали това означава да послужим на нуждите на тези, които се борят с болести и заболявания, или да послужим на онези, които се грижат за страдащите. Ние считаме за привилегия, чест и свещен дълг да показваме милост към хората, които са гладни, имат нужда от дрехи, подслон или са в затвора.
 27. Ние смело и без чувство на срам разсъждаваме извън рамките на традиционни религиозни догми и формати. Ние вярваме в древния и вечен морален Закон на Моисей, спасителното Присъствие на Святия Дух и любящата благодат на нашия Изкупител и поради това ние никога няма да робуваме на религиозни форми. Ние променяме каквото е нужно, а ако е нужно всичко — в начина си на живот, служение и организация, за да направим място за Святото Присъствие на Всемогъщия Бог в живота си като отделни вярващи или в живота на цялата общност. Ние променяме всичко, което е нужно и както ни води Святият Дух, за да служим по-добре на нуждите на хората.
 28. Ние уважаваме и почитаме съществуващата традиция на християнско богослужение, макар да си запазваме правото да не я спазим от покорство към Бога, ако Той изисква това от нас. Ние приемаме и уважаваме разнообразните форми на провеждане на християнско богослужение и организация на църквата, независимо дали се фокусират върху неделното събиране или се основават на клетъчни групи, на микро-църкви или каквито и да е комбинации между тях.
 29. Ние уважаваме и почитаме реформаторското дело на Христос в Средновековието и традицията на реформаторите. Ние се разграничаваме, обаче, от крайни и непълни доктрини, свързани с Божия план за юдейския народ, действието на дарбите на Духа и други.
 30. Ние високо ценим пионерското апостолско дело, което Бог е поверил на нашия основател, заедно с апостолската мисия и призвание, с което сме се свързали като сме станали част от това Тяло.
 31. Ние разпознаваме, че сме плод на делото на апостолската благодат, която Бог е поверил на нашия основател и всички други служители, които Той прави част от този апостолат.
 32. Ние приветстваме всички вярващи от всяко християнско вероизповедание да се присъединят към нас в усилията ни да се върнем към древните пътища на заветни взаимоотношения между Бога и човека, основани върху любов, да се върнем към класически начини на мислене и живот, докато се справяме със сложните предизвикателства на съвременния свят.
 33. Ние не се срамуваме от това кои сме и какво сме призвани да извършим. Ние сме благословени да можем да заемем позиция с твърда увереност и убеждение и сме готови за това съвременни светски и религиозни системи да не ни разбират, да ни разбират погрешно, да изкривяват наши думи, да не се отнасят към нас адекватно и изобщо да не ни приемат, докато ние сме покорни на Бога и сме благословение за онези, които гладуват и жадуват за Него.
 34. Ние вярваме в промяната на сърцето, ума, навиците, културата, традицията и духовния климат чрез силата на молитвата, ходатайството, освобождението и духовното воюване със сатана и неговите слуги. Ние няма да се отдръпнем или избягаме и никога няма да се откажем.
 35. Ние сме тук, за да донесем пробив в Духа, да обърнем наследствени проклятия и да задействаме цикъл на благословение за нас и нашите потомци след нас.

За всичко това разчитаме на Божията помощ!

Тялото вярващи от Християнски център „Прелом”


*Тази харта е „жив“ документ. Той описва, маркира и обяснява възможно в най-сбит вид какви са първоначалните намерения и цели на нашата общност. Хартата може да бъде изменяна, допълвана и разширявавана според промени, налагащи по-успешното ни функциониране и развитие като духовно тяло. Хартата не е заместител на официалното верую на една християнска общност. За доктриналните ни вярвания, кликнете тук.


Заявка за присъединяване към Прелом

Ако четейки тази Харта, вие се отъждествявате с идентичноста, ценностите и начина на организация на това тяло, и желаете да станете част от Прелом, можете да ползвате тази форма за контакт. Без значение дали не сте част от каквато и да е църква или общност, или сте част от нещо, което осъзнавате, че не е вашето място, нека влезем във връзка, за да научим повече за вас. Това се отнася и за хора, които не са непременно живеещи в София, България. Къде живеете, няма значение. Ако усещате, четейки тази Харта, че това духовно семейство, тази общност, църква, са правилното духовно тяло, в което Бог желае да ви служи, ще се радваме да ви приветстваме както подобава и да станете част от Прелом. Ще намерим начини да сме свързани и да ви бъде послужено, както и вие да служите на хора, независимо къде по света живеете, дали можете да идвате на нашите събирания, или не можете (има хора, които не могат да идват на събиранията ни и си мислят, че означава, че не могат да бъдат част от Прелом. Но това не е така).

ВАЖНО: Подаването на тази заявка не означава, че автоматично ставате член на Прелом. Означава единствено, че влизате във вързка с нас и осъществяваме конткат на базата на това, че Хартата на Прелом ви харесва, приемате нашите намерения като духовно тяло и това ви мотивира да търсите такава връзка и принадлежност. След като влезем в контакт и се опознаем, както и след като се запознаете по-добре с нашите вярвания, история и визия за бъдещето, ще можете да вземете решение за членство, което ще бъде празник за всички нас! Ние вярваме, че Прелом е тук да донесе благословение в живота на нашите семейства, родове, общество и дори до други народи по света! Информация за пълноправно членство ще бъде публикувана в близко бъдеще.